Lv 2 historia
Luftvärnsutbildningen i Visby startade på A 7 1935 som befälsutbildning och 1936 påbörjades värnpliktsutbildning med en värnpliktskontingent på c:a 75 man. Under åren 1940-1943 tillhörde luftvärnet på Gotland KA 3 i Fårösund.
1 oktober 1943 övertog Lv 3 i Stockholm arméluftvärnet på Gotland och 1 april 1944 uppsattes Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland , Lv 3 G, som blev före-gångaren till det självständiga Lv 2. Utbildning skedde på 7,5 cm lvkanon samt 20 och 40 mm automatkanon.
Den 1 april 1952 överfördes batteriet till Lv 2 i Linköping och fick följaktligen benämningen Lv 2 G. Värnpliktskontingenten hade utökats till mellan 90 och 120 man. Av beredskapsskäl utökades värnpliktskontingenten i början av 1960-talet till c:a 200 man och batteriet omvandlades därför den 1 april 1962 till division om stab och två batterier. I samband med att moderförbandet Lv 2 i Linköping lades ner, blev Lv 2 G fr.o.m 1 april 1963 ”nya” Lv 2 –
Kungl. Gotlands luftvärnsdivision. Utbildning skedde på 20 och 40 mm automatkanon. 1 juli 1968 ändrades namnet till Kungl. Gotlands luftvärnsbataljon.
1 969 steg Lv 2 in i robotåldern då utbildning 1969/70 skedde på robot 69 Redeye. 1978 omlokaliserades grundutbildningsbataljonen från Korsbetningen och A 7 till Visborgsslätt och P 18 och samma år påbörjades grundutbildning på robot 70. 1983 flyttade förbandsledningen också till Visborgsslätt. Värnpliktskontingenten hade i mitten av 1970-talet ökats till 230-250 man. 1993 påbörjades utbildning på robot 90.
1 juli 1994 ändrades namnet en sista gång till Gotlands luftvärnskår. Som en följd av försvars-beslut 2000 lades Gotlands luftvärnskår ner 31 augusti 2000. Minnet av Lv 2 bevaras P 18 i Visby och traditionerna förs vidare av Luftvärnsregementet i Halmstad.