STADGAR

FÖR

LV 2 KAMRATFÖRENING

 

Fotbollsplanen Visborgsslätt den 28 maj 1994. Reviderade stadgar antogs vid årsmötena 2005-02-17, 2011-02-10 och 2013-03-06.

MÅLSÄTTNING

Lv 2 kamratförening har till uppgift att vara en föreningslänk mellan all personal som tillhört Lv 2 (Lv 3 G, Lv 2 G) eller visar intresse för föreningen och genom det

- främja ett gott kamratskap och god kamratlig samvaro

- bidra till att vårda Lv 2 traditioner och vid föreningen deponerade traditionsföremål

- bidra till information om luftvärnet

Föreningen är politiskt och religiöst obunden
Kamratföreningen ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

MEDLEMSKAP

Kamratföreningen står öppen för envar som har varit värnpliktig, anställd eller tillhört krigsförbanden vid Lv 2 (Lv 3 G, Lv 2 G) eller annan person som visar intresse för föreningen. Årlig medlemsavgift fastställs av årsmötet. Årsmötet fastställer på förslag av styrelsen hedersmedlem. Hedersmedlem och f.d. förbandschef erlägger ej årsavgift.
Medlem, som ej erlagt årsavgift vid aktuellt års slut, betraktas ha avslutat sitt medlemskap.

STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av styrelseordförande tillika föreningsordförande, jämte sex övriga ledamöter.
Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. Halva styrelsen för övrigt väljs av årsmötet för en tid av ett år, samt andra halvan för två år. Val av ordförande och övriga ledamöter vid årsmötet sker efter behandling och förslag från valberedningen. Valberedningen består av två ledamöter och väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, då denne anser att föreningens angelägenheter så kräver eller då minst halva antalet ledamöter så begär. Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid personval då lottning skall ske.

VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december.

RÄKENSKAP/REVISION

Arbetsläget omfattar tiden från 1 januari-31 december. Två revisorer jämte en revisorssuppleant väljs av årsmötet för ett år att granska föreningens räkenskaper. Revisionsberättelsen skall föreligga färdig senast två veckor före årsmötet.

ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls årligen senast i mars. Kallelse utsänds till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

Vid årsmöte skall bl. a. följande ärenden behandlas:

tillika rösträknare

 

Beslut fattas med enkel majoritet: Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom vid val där lotten avgör. Omröstning sker öppet, om ej sluten omröstning begärs av någon medlem. Rösträtt äger varje medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen.

Rösträtt må även erhållas genom fullmaktsförfarande. Dock högst en fullmakt per mötesdeltagare.

REKRYTERING

Det åligger samtliga medlemmar att aktivt och med kraft söka nya medlemmar till föreningen.

INFORMATIONSVERKSAMHET

Kamratföreningen utger årligen ett nummer av kamratföreningstidskrift (gemensam för Gotlands övriga kamratföreningar och GFM) samt håller en hemsida på Internet.

MUSEUM/ARKIV

Det ankommer på styrelsen, att väl förvalta materiel som ställs till föreningens förfogande.

Lv 2 kamratförening bör vara representerad i Gotlands försvarsmuseums (GFM) styrelse.

STADGEÄNDRINGAR

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmöte.
För ändring i stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet ( av på årsmötet röstberättigade).

UPPLÖSNING.

För upplösning av föreningen krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.